Opel MW Auto
Sprzedaż i serwis samochodów Opel
Gwarancja na części zamienne i akcesoria.

Gwarancja na części zamienne i akcesoria.

Autoryzowany dealer firmy Opel

Gwarancja na części zamienne i akcesoria.

ZAKRES GWARANCJI

W uzupełnieniu obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej Automobiles Peugeot, Automobiles Citroen, DS Automobiles z siedzibą – 92-500 Rueil-Malmaison ul. Henri Sainte-
Claire Deville 7 oraz Opel Automobile GmbH Bahnhnfsplatz, 65423 Rüesselsheim Germany (dalej odpowiednio „Gwarant”) udzielają odpowiednio gwarancji na swoje części zamienne
i akcesoria (dalej „Produkty”) w zakresie wad produkcyjnych lub materiałowych w okresie wyszczególnionym poniżej, począwszy od udokumentowanej daty sprzedaży Produktu w
Polsce nabywcy finalnemu (dalej „Użytkownikowi”), bez limitu kilometrów:
*  2 lata na: oryginalne amortyzatory oraz sfery i akumulatory hydrauliczne, oryginalne akumulatory rozruchowe, elementy składowe układu wydechowego pojazdu, części zamienne
z logo Eurorepar,

* 1 rok na pozostałe części zamienne i akcesoria, w tym części Echange Standard (części regenerowane fabrycznie o parametrach odpowiadających częściom oryginalnymi).
Gwarancja na Produkty ma zastosowanie wyłącznie na terenie Polski. W przypadku wystąpienia poza granicami kraju incydentów objętych gwarancją na Produkty Użytkownik
winien na swój koszt dokonać naprawy lub wymiany wadliwego Produktu wyłącznie w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Gwaranta. W celu uzyskania zwrotu poniesionych z tego
tytułu kosztów, Użytkownik winien zwrócić się do sprzedawcy w Polsce, u którego zakupił dany Produkt (dalej „Sprzedawca”) przedkładając zlecenie naprawy pojazdu z ASO Gwaranta
oraz związaną z tym fakturę za naprawę.

WARUNKI GWARANCJI

* Upoważnionymi do rozpatrywania zgłoszeń w ramach niniejszej gwarancji są wyłącznie Przedstawiciele Gwaranta rozumiani jako: odpowiednie ASO Gwaranta w Polsce lub
autoryzowany Dystrybutor Produktów (Peugeot Polska Sp. z o.o. Al. Krakowska 206 02-219 Warszawa) dla Produktów sprzedanych przez warsztaty Euro Repar Car Service
(dalej „ERCS”) lub warsztaty niezależne (dalej „WN”).

* Aktualny wykaz ASO w Polsce znajduje się na stronie internetowej odpowiedniego Gwaranta (www.peugeot.pl, www.citroen.pl, www.opel.pl, www.dsautomobiles.pl).

* Warunkiem rozpatrzenia gwarancji na Produkty jest niezwłoczne, formalne zgłoszenie do Przedstawiciela Gwaranta i utworzenie dokumentu reklamacji (zlecenie naprawy w
przypadku ASO Gwaranta lub wniosek gwarancyjny w pozostałych przypadkach) oraz przedstawienie faktury zakupu Produktu wystawionej przez Przedstawiciela Gwaranta, z
widocznym numerem referencyjnym reklamowanego Produktu.

* W sytuacji montażu Produktu poza ASO Gwaranta, obowiązkiem Użytkownika jest zgłoszenie reklamacji do Sprzedawcy Produktu (ERCS, WN), zaś obowiązkiem Sprzedawcy
Produktu jest dostarczenie do Dystrybutora potwierdzenia prawidłowego montażu Produktu, zgodnego z technologią producenta pojazdu wraz z identyfikacją pojazdu i
przebiegiem reklamowanego Produktu pod rygorem utraty uprawnień z tytułu niniejszej gwarancji.

* Samochód, w którym dany Produkt został zamontowany, powinien podlegać przeglądom zgodnie z planem obsługowym producenta pojazdu mającym zapewnić niezawodność
Produktu, zaś Użytkownik powinien zachować do wglądu dokumenty potwierdzające wykonanie czynności obsługowych dla reklamowanego Produktu.

* Gwarancja na Produkty nie ma zastosowania w przypadku, jeśli wykryte wady powstały z przyczyn innych niż tkwiące w samej rzeczy, w takim przypadku reklamacja zostaje
odrzucona.

* Gwarancja na Produkty wymagające użycia urządzenia diagnostycznego przed rozpoczęciem ich eksploatacji (np. sterowniki elektroniczne, kalkulatory, elementy elektronicznego
zabezpieczenia pojazdu, elementy sytemu bezpieczeństwa biernego, czujniki, wskaźniki i moduły wzorcowane itp.) w tym części wymagające kodowania, będzie rozpatrywana
wyłącznie w przypadku, gdy reklamowane Produkty zostały pierwotnie zaprogramowane z użyciem homologowanego przez producenta pojazdu przyrządu diagnostycznego, zaś
ERCS lub WN jest zobligowany, aby takie programowanie udokumentować.

GWARANCJA OBEJMUJE

* wymianę (lub przywrócenie do właściwego stanu) Produktu uznanego za wadliwy przez Przedstawiciela Gwaranta, jak również robociznę, która dotyczy wymiany lub naprawy
Produktu, w przypadku, jeśli Produkt uznany za wadliwy został pierwotnie zamontowany w ASO Gwaranta lub ERCS. Do naprawy mogą zostać użyte części oryginalne lub części
ES (fabrycznie regenerowane o parametrach odpowiadających częściom oryginalnym).

* wyłącznie wymianę (lub przywrócenie do właściwego stanu) Produktu uznanego za wadliwy przez Przedstawiciela Gwaranta, w przypadku, jeśli nie został on pierwotnie
zamontowany w ASO Gwaranta lub ERCS. Do naprawy mogą zostać użyte części oryginalne lub części ES (fabrycznie regenerowane o parametrach odpowiadających
częściom oryginalnym).

GWARANCJA NIE OBEJMUJE

* gamy produktów IAM (produktów pochodzących bezpośrednio od dostawców np. Valeo, Bosch,…);

* przypadków, jeżeli interwencja naprawcza jest wykonana poza umownym czasem obowiązywania gwarancji na Produkty;

* zgłoszeń telefonicznych lub w innej formie utworzonych bez formalnego zgłoszenia reklamacji u Sprzedawcy lub Przedstawiciela Gwaranta;

* usterki Produktu i jej skutków w przypadku, gdy w momencie jej stwierdzenia Użytkownik nie zareagował i nie zgłosił się do Sprzedawcy Produktu lub przedstawiciela Gwaranta;

* Produktów zużywających się eksploatacyjnie, których konieczność wymiany nie jest konsekwencją wady, ale wynikiem normalnego zużycia, zwłaszcza dotyczy to: klocków,
szczęk i tarcz hamulcowych, ogumienia (za wyjątkiem opon Eurorepar), sprzęgła, amortyzatorów, piór wycieraczek, żarówek, baterii, bezpieczników;

* czynności związanych z obsługą pojazdu, w którym zastosowano Produkt, a także regulacji, ustawień lub operacji, których wykonanie wchodzi w normalne ramy obsługi
samochodu lub Produktu;

* napraw prowizorycznych lub częściowych wykonanych na prośbę Użytkownika, dokonania w Produkcie zmian nieprzewidzianych, ani niedozwolonych przez Gwaranta;

* przypadków użytkowania pojazdu w sposób odbiegający od normalnego, a określonego w instrukcji obsługi, powodującego niesprawność Produktu lub nienormalne jego zużycie
(np. używanie samochodu w ramach zawodów sportowych; nieprawidłowe używanie funkcji hamowania i sprzęgła; niedbałość Użytkownika; przeciążenie pojazdu nawet chwilowe
itp...);

* przypadków, jeżeli niesprawność Produktu jest związana z nieprzestrzeganiem operacji obsługowych, mających zapewnić niezawodność Produktu, zalecanych przez Gwaranta
i wykonywanych z inicjatywy Użytkownika;

* przypadków zastosowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, w tym w szczególności zastosowania Produktu do pojazdu nie dedykowanego (niezgodnie ze
specyfikacją producenta pojazdu) lub montaż Produktu niezgodnie z technologią naprawy producenta pojazdu;

* przypadków drgań i hałasów związanych z normalnym działaniem samochodu i/lub Produktu;

* pogorszenia jakości, takich jak odbarwienie, zmiana lub deformacja Produktu spowodowanych przez ich normalne starzenie się;

* interwencji wynikających z użycia paliwa nieodpowiedniej lub złej jakości lub użycia dodatku do paliwa niehomologowanego przez Gwaranta pojazdu lub Produktu;

* wszelkich produktów płynnych nie spełniających specyfikacji Gwaranta (płyny hamulcowe, płyny do chłodzenia, spryskiwacza szyb, produkty kosmetyczne, itp...);

* incydentów związanych z brakiem odpowiedzi Użytkownika na wezwanie Gwaranta lub jego przedstawiciela, w celu doprowadzenia pojazdu lub Produktu do zgodności
(akcje/kampanie serwisowe),

* szkód powstałych w następstwie zdarzeń naturalnych, gradobić, powodzi, uderzenia piorunu, wichury lub innych nieprzewidzianych zdarzeń pogodowych, a także powstałych
wskutek wypadków, pożarów lub kradzieży;

* wszelkich innych kosztów niewyszczególnionych w niniejszej gwarancji, a zwłaszcza kosztów związanych z ewentualnym unieruchomieniem pojazdu, jak np. utrata możliwości
użytkowania lub eksploatacji, koszt doprowadzenie pojazdu do serwisu itp.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Naprawy nieistotne, jak również wymiana pojedynczych elementów Produktu, wykonane w ramach tej gwarancji nie powodują odnowienia biegu niniejszej gwarancji.
W przypadku braku możliwości korzystania z Produktu w związku z wykonywaniem nieistotnych napraw w ramach gwarancji, niniejsza gwarancja zostanie przedłużona odpowiednio
o ten okres. W przypadku wymiany Produktu na nowy, gwarancja odnawia swój bieg.
Części wymienione w ramach Gwarancji PSA stają się własnością Gwaranta.
Gwarancja na Produkty nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, z wyłączeniem przedsiębiorców*, dla
których rękojmia została wyłączona.
* w rozumieniu ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. 2019. 1495) tj., osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, które zawierają niniejszą umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą,
posiadającą dla nich charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności.

Szczegółowe warunki gwarancji na części zamienne i akcesoria - PLIK PDF


Formularz kontaktowy

W celu wysłania do nas zapytania lub informacji prosimy wypełnić formularz kontaktowy

Imię*:
Nazwisko*:
Firma:
E-mail*:
Telefon*:
Wybierz dział*:
Wybierz lokalizację*:
VIN pojazdu:
Wiadomość*:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez MW MuchaAuto sp. z o.o.
Zasady przetwarzania oraz informacje na temat przysługujących Państwu uprawnień wraz z naszymi danymi kontaktowymi znajdują się w polityce prywatności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MW MuchaAuto sp. z o.o. z siedzibą w 43-190 Mikołów ul. Katowicka 59 w celu odpowiedzi na przesłane zgłoszenie

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MW MuchaAuto sp. z o.o. informacji marketingowej aktualnych promocji, wyprzedaży środkami komunikacji elektronicznej, zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie od MW MuchaAuto sp. z o.o.. informacji handlowych w powyższym zakresie, w którym zostały wyrażone przeze mnie zgody, poprzez końcowe urządzenia telekomunikacyjne, a w przypadku wyboru elektronicznej formy komunikacji (e-mail lub SMS/MMS), także z użyciem tzw. automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z Ustawą z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 roku nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

 
proszę wpisać numer
  
*pole wymagane

 

Jazda testowa
Dowiedz się więcej

MW MuchaAuto sp. z o.o.
Autoryzowany Dealer Marki Opel


Gliwice

ul. Tarnogórska 188a
44-105 Gliwice
woj. śląskie

SALON GLIWICE


Oświęcim

ul. Krakowska 21
32-600 Oświęcim
woj. małopolskie

SALON OŚWIĘCIM


Mikołów

ul. Katowicka 59
43-190 Mikołów
woj. śląskie

SALON MIKOŁÓW


Tychy

ul. Beskidzka 51
43-100 Tychy
woj. śląskie

SALON TYCHY


Sosnowiec

Al. Zaglebia Dabrowskiego 19
41-219 Sosnowiec
woj. śląskie

SALON SOSNOWIEC


Bielsko-Biała

ul. Warszawska 158
43-300 Bielsko-Biała
woj. śląskie

SALON BIELSKO-BIAŁA


 

Modele:

Corsa   |   Astra   |   Insignia   |   Crossland   |   Grandland