Opel MW Auto
Sprzedaż i serwis samochodów Opel
Polityka prywatności

Polityka prywatności

Autoryzowany dealer firmy Opel

Polityka prywatności MW MuchaAuto sp. z o.o.

MW MuchaAuto sp. z o.o. (administrator) przykłada szczególną wagę do ochrony Twojej prywatności. Traktujemy Twoje dane z wymaganą starannością i z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. 
Z niniejszej Polityki dowiesz się w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, będące danymi osobowymi w rozumieniu właściwych przepisów. Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez MuchaAuto sp. z o.o. sp. k., w szczególności znajdziesz informację o instrumentach prawnych przysługujących Ci w związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Polityka niniejsza dotyczy wszystkich Klientów MW MuchaAuto sp. z o.o., a także jej potencjalnych Klientów oraz wszystkich osób odwiedzających nasze strony internetowe oraz korzystających z naszych sklepów internetowych, które mogą, ale nie muszą być Klientami MuchaAuto sp. z o.o. sp. k.

Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki, a także z zasadami, które mogą obowiązywać w przypadku korzystania z naszych usług. Niniejsza Polityka może ulegać zmianom z uwagi na potrzebę dostosowania Polityki do zmieniających się uwarunkowań prawnych jak również zmieniających się uwarunkowań faktycznych. Zatem prosimy o regularne odwiedzanie naszej strony internetowej i odpowiedniej zakładki strony internetowej dotyczącej polityki prywatności.

MW MuchaAuto sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie jest administratorem danych osobowych. Administrator to osoba lub podmiot, który (samodzielnie lub wspólnie z innymi administratorami) ustala, w jakim celu i w jaki sposób będzie przetwarzać dane osobowe. Dane kontaktowe administratora znajdują się poniżej.

Główne cele dla których przetwarzamy dane osobowe:

 • planowanie i produkcja pojazdu,
 • dostawa (pojazdów mechanicznych, części, itp),
 • zapewnienie ochrony cen,
 • realizacja gwarancji lub rękojmi,
 • zawarcie umowy, wykonanie umowy, fakturowanie, ewentualne dochodzenie wierzytelności,
 • rozwiązywanie problemów, obsługa reklamacji i wniosków, w szczególności przez biuro obsługi,
 • udoskonalanie produktów i usług, kampanie naprawcze, kampanie serwisowe,
 • rejestrator danych / diagnostyka pokładowa – analiza nieprawidłowego działania pojazdu, doskonalenie produktu,
 • zarządzanie programami motywacyjnymi opartymi na sprzedaży bądź usługach, programami bonusowymi i innymi programami pomiędzy Dealerami marki Opel oraz firmą Opel,
 • wstępna rejestracja w portalu MyOpel,
 • świadczenie usług pomocy drogowej OEM w Europie,
 • kampanie marketingowe
 • realizacji usług finansowania w formach kredytu, leasingu lub innych stosowanych na rynku i obsługi związanych z nimi zapytań.

Ponadto, łączymy Twoje dane z informacjami o innych klientach na potrzeby sporządzania analiz i raportów, dzięki którym możemy optymalizować nasze produkty i usługi. Takie informacje pozwalają nam na przykład na lepsze dopasowanie oferowanych usług do potrzeb naszych Klientów, podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju naszej oferty sprzedaży produktów i usług oraz stałe usprawnianie procesów obsługowych.

 • Jakie dane wykorzystujemy do sporządzania raportów zbiorczych?
  Dane telefoniczne, Dane pochodzące z naszych stron internetowych, Dane techniczne i identyfikacyjne samochodu, Dane sprzedażowe.
 • Czy udostępniamy Twoje dane?
  Możemy udostępniać dane statystyczne podmiotom trzecim, ale każdorazowo w formie anonimowej, a więc bez możliwości identyfikacji Twoich danych.

Jakie dane najczęściej przetwarzamy w związku ze świadczeniem naszych usług 
lub w związku ze sprzedażą produktów?

 • Twoje imię i nazwisko, nazwa,
 • numer PESEL,
 • seria i numer dowodu osobistego lub paszportu,
 • numer NIP,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • data i miejsce urodzenia,
 • zawód
 • dane telefoniczne,
 • dane techniczne samochodów,
 • dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie naszych stron i aplikacji internetowych;

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane dla realizacji wyżej opisanych celów przez okres do 10 lat od daty ostatniego kontaktu z MuchaAuto sp. z o.o. sp. k.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe

 • podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (w tym w celu jej przygotowania), zawarcia umowy lub wykonania umowy sprzedaży lub usługi
 • wyrażonej przez Ciebie zgody,
 • prawnie uzasadnionych interesów MW MuchaAuto sp. z o.o.,
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na MW MuchaAuto sp. z o.o.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców danych osobowych:

 • podmioty z grupy producenta samochodów marki Opel oraz z grupy właściciela marki Opel oraz pomioty powiązane z nimi kapitałowo,
 • podmioty świadczące usługi informatyczne (IT),
 • banki oraz inne podmioty finansujące,
 • zakłady ubezpieczeń,
 • podmioty powiązane kapitałowo z MW MuchaAuto sp. z o.o.
 • podmioty świadczące usługi zapewniające bezpieczeństwo użytkowników oraz użytkowania samochodów marki opel, w tym w ramach systemu On Star,
 • podmioty zajmujące się dochodzeniem należności.

Masz kontrolę nad swoimi danymi

- masz prawa związane z Twoimi danymi osobowymi,
- masz prawo do wyrażenia zgody oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jednym z warunków zgodności z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda na ich przetwarzanie.

Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest zawsze dobrowolna.

Twoja zgoda nie jest wymagana, jeżeli spełniony jest inny warunek zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, np. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania przez MW MuchaAuto sp. z o.o. umowy, do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na MuchaAuto sp. z o.o. sp. k. lub przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MW MuchaAuto sp. z o.o., z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności.

Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Chcemy ażeby wykonanie tych praw było dla Ciebie jak najłatwiejsze dlatego możesz wyrazić albo wycofać zgodę w salonie MW MuchaAuto sp. z o.o. w Tychach lub Mikołowie lub za pośrednictwem korespondencji e-mail wysłanej na adres: iodo@muchaauto.pl lub za pomocą listu (na adres MW MuchaAuto sp. z o.o. niżej wskazany).

Masz prawo do wniesienia:

 • w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim,
 • w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego o cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MW MuchaAuto sp. z o.o. z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;

Masz prawo żądania od nas dostępu do Twoich danych osobowych.

Masz prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, np. jeżeli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne.

Masz prawo do usunięcia Twoich danych osobowych, np. jeżeli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a MW MuchaAuto sp. z o.o. nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego.

Masz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, np. jeżeli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych w określonej przez Ciebie części, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli.

Masz prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia w salonie MW MuchaAuto sp. z o.o. w Tychach lub Mikołowie lub za pośrednictwem korespondencji e-mail wysłanej na adres: iodo@muchaauto.pl lub za pomocą listu (na adres MW MuchaAuto sp. z o.o. niżej wskazany).

MW MuchaAuto sp. z o.o. bez zbędnej zwłoki - w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania - udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

W terminie miesiąca od otrzymania żądania poinformujemy Cię o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby lub aby nieuprawniona osoba nie mogła złożyć za Ciebie żądania sprzecznego z Twoją wolą.

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, MW MuchaAuto sp. z o.o. może pobrać opłatę uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań, albo może odmówić podjęcia działań w związku z takim żądaniem.

Poniżej możesz przeczytać pełny obowiązek informacyjny obowiązujący w MW MuchaAuto sp. z o.o.

 


REKRUTACJA W MW MuchaAuto sp. z o.o.

MW MuchaAuto sp. z o.o. w Mikołowie, ul. Katowicka 59 (zwana MUCHAAUTO) informuje, że przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy i jest ich Administratorem.

Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane są w MUCHAAUTO w celach związanych z podjęciem zatrudnienia:

 • w zakresie realizacji procesu rekrutacji dane są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c) RODO lub dane dodatkowe przekazane za dobrowolną zgodą na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO

 • w przypadku wyrażenia dodatkowo dobrowolnej zgody w zakresie realizacji procesu przyszłych nieznanych na dzień złożenia dokumentów rekrutacji, dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. a) RODO – tzn. musi zostać wyrażona zgoda na przyszłe rekrutacje.

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa, w tym art. 22`1 par.1 Kodeksu pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z dnia 26 czerwca 1974r. z późn. zm.).

Podanie danych, o których mowa w ww. przepisie prawa jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji (art.6 ust.1 lit. c) RODO). Podanie ew. dodatkowych danych, innych niż wymagane na podstawie art.22`1a Kodeksu pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z dnia 26 czerwca 1974r. z późn. zm.) stanowi całkowicie dobrowolne wyrażenie zgody na ich przetwarzanie (art.6 ust.1 lit. a) RODO) i ich brak nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia). Zgoda dotyczy także listów motywacyjnych i innych dodatkowych dokumentów składanych przez kandydata do pracy. Odbiorcy danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa lub mogą być nimi firmy IT i firmy doradcze z zakresu HR.

Dane osobowe, o których mowa w punkcie dotyczącym rekrutacji zbierane są w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 24 miesięcy od momentu zakończenia procedury naboru.

Dane osobowe zebrane w oparciu o zgodę przetwarzane będą przez okres 24 miesięcy – licząc od daty wpływu dokumentu z danymi lub do momentu wycofania zgody. Odwołanie zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie przed momentem odwołania zgody.

Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez MUCHAAUTO mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, kopiowania, sprostowania, żądania zapomnienia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, o ile jest to uzasadnione. Prawo to można realizować w siedzibie MuchaAuto sp. z o.o. sp.k. w Mikołowie, ul. Katowicka 59 w godzinach od 9:00 do 17:00 lub korespondencyjnie.

MUCHAAUTO nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych.

MUCHAAUTO nie przetwarza danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie przekazuje danych poza ten obszar.

Kontakt osoby odpowiedzialnej za ochronę danych: IODO@muchaauto.pl .

MUCHA AUTO informuje o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru , zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.


Przydatne dane kontaktowe

Administrator  danych osobowych

administratorem Twoich danych osobowych jest:

MW MuchaAuto sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie (43-190), przy ul. Katowickiej 59, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000761281, NIP 635-000-25-34

W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do salonu sprzedaży lub skorzystaj z poniższych możliwości kontaktu.

adres e-mail: iodo@muchaauto.pl,
poczta tradycyjna: Biuro Obsługi Klientów MW MuchaAuto sp. z o.o. Katowicka 59, 43-190 Mikołów

Organ nadzoru ochrony danych osobowych.
Jeśli nie jesteś zadowolony z udzielonej przez nas odpowiedzi, możesz
złożyć skargę do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01

 

Słowniczek

Dane telefoniczne:
dane przetwarzane na potrzeby MW MuchaAuto sp. z o.o. jak numery użytkowników wywoływanego i wywołującego, imiona i nazwiska jeśli je udostępnili, rodzaj i czas połączenia, data i godzina połączenia lub nieudanego połączenia, ilość wykonanych połączeń.

Dane techniczne samochodu:

Numery identyfikacyjne pojazdu (VIN), numery tablic rejestracyjnych, data pierwszej rejestracji, marka, model, wersja nadwozia

Polityka
niniejsza polityka prywatności.

MW MuchaAuto sp. z o.o.

MW MuchaAuto sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie (43-190), przy ul. Katowickiej 59, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy Katowice-Wschód W Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000761281, NIP 635-000-25-34

Dane zebrane podczas odwiedzania stron internetowych MW MuchaAuto sp. z o.o.
odwiedzane przez użytkowników miejsca oraz aktywność użytkowników w witrynach internetowych zarządzanych przez MW MuchaAuto sp. z o.o., w tym godzina i czas trwania sesji, w szczególności informacje podawane w formularzach zapytań internetowych.

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Aktualizacje naszej Polityki

W związku z potrzebami, jakie mogą wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas produktów i usług albo zmian obowiązującego prawa niniejsza Polityka może podlegać zmianom.

Zmodyfikowane brzmienie Polityki publikowane będzie na naszej stronie internetowej.

 


PLIK PDF DO POBRANIA: Obowiązek informacyjny MuchaAuto


Formularz kontaktowy

W celu wysłania do nas zapytania lub informacji prosimy wypełnić formularz kontaktowy

Imię*:
Nazwisko*:
Firma:
E-mail*:
Telefon*:
Wybierz dział*:
Wybierz lokalizację*:
VIN pojazdu:
Wiadomość*:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez MW MuchaAuto sp. z o.o.
Zasady przetwarzania oraz informacje na temat przysługujących Państwu uprawnień wraz z naszymi danymi kontaktowymi znajdują się w polityce prywatności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MW MuchaAuto sp. z o.o. z siedzibą w 43-190 Mikołów ul. Katowicka 59 w celu odpowiedzi na przesłane zgłoszenie

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MW MuchaAuto sp. z o.o. informacji marketingowej aktualnych promocji, wyprzedaży środkami komunikacji elektronicznej, zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie od MW MuchaAuto sp. z o.o.. informacji handlowych w powyższym zakresie, w którym zostały wyrażone przeze mnie zgody, poprzez końcowe urządzenia telekomunikacyjne, a w przypadku wyboru elektronicznej formy komunikacji (e-mail lub SMS/MMS), także z użyciem tzw. automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z Ustawą z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 roku nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

 
proszę wpisać numer
  
*pole wymagane

 

Jazda testowa
Dowiedz się więcej

MW MuchaAuto sp. z o.o.
Autoryzowany Dealer Marki Opel


Gliwice

ul. Tarnogórska 188a
44-105 Gliwice
woj. śląskie

SALON GLIWICE


Oświęcim

ul. Krakowska 21
32-600 Oświęcim
woj. małopolskie

SALON OŚWIĘCIM


Mikołów

ul. Katowicka 59
43-190 Mikołów
woj. śląskie

SALON MIKOŁÓW


Tychy

ul. Beskidzka 51
43-100 Tychy
woj. śląskie

SALON TYCHY


Sosnowiec

Al. Zaglebia Dabrowskiego 19
41-219 Sosnowiec
woj. śląskie

SALON SOSNOWIEC


Bielsko-Biała

ul. Warszawska 158
43-300 Bielsko-Biała
woj. śląskie

SALON BIELSKO-BIAŁA


 

Modele:

Corsa   |   Astra   |   Insignia   |   Crossland   |   Grandland