Polityka prywatności MW Auto Sp. z o.o.

MW Auto Sp. z o.o. przykłada szczególną wagę do ochrony Państwa prywatności. Traktujemy Państwa dane z największą starannością i z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. Jednocześnie gwarantujemy osobom korzystającym ze strony internetowej www.mwauto.com.pl że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

Z niniejszej Polityki dowiesz się w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Pani / Panu, będące danymi osobowymi w rozumieniu właściwych przepisów. Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przez MW Auto Sp. z o.o., w szczególności znajdziesz informację o instrumentach prawnych przysługujących Pani/Panu w związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Korzystając ze strony internetowej www.mwauto.com.pl wyrażają Państwo zgodę na zasady opisane
w Polityce prywatności.

Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki. Niniejsza Polityka może ulegać zmianom z uwagi na potrzebę dostosowania Polityki do zmieniających się uwarunkowań prawnych jak również zmieniających się uwarunkowań faktycznych. Zatem prosimy o regularne odwiedzanie naszej strony internetowej i odpowiedniej zakładki dotyczącej Polityki prywatności.

 1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MW Auto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie, ul. Katowicka 59, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000909593.
 2. Administrator nie ustanowił inspektora danych osobowych. Korespondencję w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw prosimy kierować na adres e-mail iodo@mwauto.com.pl, albo pocztą tradycyjną na adres: MW AutoSp. z o.o. Katowicka 59, 43-190 Mikołów, z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.
 3. Pani/ Pana dane osobowe  przetwarzane są na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1  lit. a) RODO w oparciu o dobrowolną, wcześniejszą zgodę Użytkownika, w zakresie i w celu określonym w treści zgody (m. in. wysyłki Newslettera);
  2. art. 6 ust. 1  lit. b) RODO w celu zawarcia i wykonania umowy, wystawienia faktury oraz dochodzenie ewentualnych roszczeń;
  3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu dopełnienia obowiązków ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa;
  4. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w związku z realizacją przedstawienia usług, prowadzenia korespondencji, w celu załatwienia sprawy, obsługi zgłoszeń
   i odpowiedzi na zapytanie wysłane za pośrednictwem skrzynki e-mail lub formularza kontaktowego, w celu badania satysfakcji klientów, optymalizacji procesów i usług, zbierania danych statystycznych, w celach marketingowych, planowania i produkcji pojazdów, a także analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników. Przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego lub bezpośrednio na wskazane na stronie adresy e-mail, jest przez nas traktowane jednoznacznie jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych powyżej.
 4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres
  e-mail, adres, NIP, a także treści wiadomości, które mogą zawierać dane osobowe oraz dane dedykowane do procesu/usługi. Rodzaje danych jakie są przetwarzane, zależą od celów określonych w pkt 3.
 5. Podanie danych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne i jednocześnie niezbędne m. in. do zawarcia umowy, kontaktu zwrotnego, odpowiedzi na pytanie, obsługi zgłoszeń czy informowania o usługach firmy. W przypadku niepodania danych oraz braku zgody na ich przetwarzanie, niemożliwym jest przestawienie informacji, które Panią / Pana interesują. Serwis korzysta również z plików cookies.
 6. Administrator wykorzystuje sposoby techniczne i organizacyjne, by zapewnić jak największe bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczenie, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub poprawienia danych Pani/Pana danych osobowych (w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne)
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
   w art. 18 ust. 2 RODO;
  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w RODO (wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Panią/ Panem);
  5. w przypadkach określonych w art. 17 RODO prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
  6. w przypadkach określonych w art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych.
  7. w przypadkach określonych w art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych
  8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO;
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu zgodnie z art. 22 RODO;
 9. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także odbiorcom danych w rozumieniu przepisów
  o ochronie danych: podmiotom świadczącym dla Administratora m. in. usługi pocztowe, prawne, kurierskie, rachunkowe, marketingowe oraz IT.
 10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do następujących podmiotów: Stellantis Polska Sp. z o.o., PSA Automobiles SA, Opel Automobile GmbH oraz innych należących do międzynarodowej grupy producenta marki Opel, z grupy właściciela marki Opel oraz podmiotów powiązanych z nimi kapitałowo. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz na okres wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora, stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez Panią/ Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody– do momentu cofnięcia zgody. W przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – do czasu jej wykonywania i ewentualnie po zakończeniu współpracy przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz ewentualnych należności publiczno – prawnych. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż Pani / Pan zgłoszą sprzeciw wobec ich przetwarzania w tym celu albo sami ustalimy, że się zdezaktualizowały bądź utraciły wartość marketingową.